ComPLAYance app

- Privatlivspolitik

 

Når du bruger comPLAYance-løsningen, behandler vi en række personoplysninger om dig. Det samme gælder, når du som ejer af en privat virksomhed bruger comPLAYance. Du kan i denne privatlivspolitik læse nærmere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af comPLAYance-løsningen. Ved ”personoplysninger” forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil med andre ord sige enhver oplysning, der direkte eller indirekte kan henføres til dig.

1. BRUG AF COMPLAYANCE-LØSNINGEN

comPLAYance-løsningen er udviklet med det formål at skabe nye og sjove måder, hvorpå deltagere kan gennemføre underholdende og lærerige spil for at skabe viden om og understøtte overholdelse af regler (compliancetræning). Spillet skal derfor både hjælpe en spilarrangør med at foretage undervisning af spillere og samtidig gøre læring til en leg.

Spillet er indrettet således, at spilarrangøren ikke kan se, hvorvidt du som enkeltperson svarer rigtigt eller forkert på spørgsmålene i spillene. Det er således intentionen at give dig en god og lærerig oplevelse, hvor du samtidig hjælper spilarrangøren med at overholde gældende lovgivning.

2. VI ER FÆLLES DATAANSVARLIGE – HVORDAN KONTAKTER DU OS

Poul Schmith/Kammeradvokaten
Kalvebod Brygge 32
1560 København
CVR-nr.: 64952811
Mail: complayance@kammeradvokaten.dk

Implement Consulting Group
Strandvejen 54
2900 Hellerup
CVR-nr.: 32767788
Telefon: +45 45 86 79 00
Mail: complayance@implement.dk

Peytz & Co
Rentemestervej 56C
2400 København NV
CVR-nr.: 26923549
Telefon: +45 72 20 01 01
Mail: info@peytz.dk

Poul Schmith/Kammeradvokaten, Implement Consulting Group og Peytz & Co er fælles dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med afvikling og forbedring af spillene på comPLAYance-løsningen samt administration af comPLAYance-løsningen. Der er på den baggrund indgået en aftale om fælles dataansvar, hvor parternes respektive ansvar er reguleret. I aftalen om fælles dataansvar er det reguleret, at Poul Schmith/Kammeradvokaten er kontaktpunkt for brugerne af comPLAYance-løsningen. Hvis du derfor ønsker at udøve dine rettigheder eller i øvrigt har spørgsmål til brug af comPLAYance-løsningen, skal du kontakte Poul Schmith/Kammeradvokaten på ovenstående kontaktoplysninger.

For så vidt angår behandling af personoplysninger til brug for statistik i forbindelse med afrapportering af spillenes afvikling til vores kunder – dvs. spilarrangøren – handler vi som databehandlere på vegne af vores kunder. For så vidt angår denne behandling, er det derfor spilarrangøren, der er dataansvarlig.

3. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DIG?

Som dataansvarlig behandler vi følgende almindelige personoplysninger om dig i forbindelse med din brug af comPLAYance-løsningen:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Virksomhed og afdeling.
 • Oplysninger om de spil, du har spillet, herunder gennemførte og påbegyndte spil, spillenes varighed samt dine point og samlet score
 • Oplysninger, som du indtaster i vores formularer, f.eks. ”Suggest card”-funktion eller ”Suggest an improvement”
 • Oplysninger om IP-adresse
 • Oplysninger om login
 • Device ID
 • MAC-adresse

Desuden behandler vi også dit billede (evt. portrætbillede), hvis du frivilligt vælger at uploade som dit profilbillede.

Hvis du giver samtykke til det, behandler vi også dit navn, telefonnummer, e-mailadresse og ansættelsessted til brug for at kontakte dig om din interesse for comPLAYance (markedsføring).

4. HVOR MODTAGER VI OPLYSNINGERNE FRA?

Vi modtager personoplysningerne fra dig, når du indtaster dem, herunder når du opretter en profil og begynder at spille. Hvis spilarrangøren er din arbejdsgiver, så vil vi modtage oplysninger om dit ansættelsessted/afdeling i forbindelse med oprettelsen.

5. TIL HVILKE FORMÅL BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi behandler først og fremmest dine personoplysninger som dataansvarlig for at kunne afvikle spillet og for at kunne administrere brugen af comPLAYance-løsningen. Derudover behandler vi dine personoplysninger til statistik for løbende at kunne forbedre spilleoplevelsen. Når vi behandler dine personoplysninger til brug for statistik, bliver de aggregerede til et sådant niveau, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til dig (anonymiserede oplysninger). Endelig behandler vi personoplysninger om dig i forbindelse med markedsføring af comPLAYance-løsningen, herunder når vi kontakter dig med information om comPLAYance-løsningen, hvis du har givet samtykke til det.

Vores behandling af dine personoplysninger er altid begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af disse formål.

6. RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Nedenfor følger en beskrivelse af de retsgrundlag, vi baserer behandling af dine personoplysninger på.

6.1 Lagring af dine oplysninger

Når du benytter comPLAYance via appen på din mobile enhed, sker lagring samt løbende adgang til oplysninger efter indhentelse af et samtykke fra dig efter cookiebekendtgørelsens § 3, stk. 1-2.

Vi kan dog under alle omstændigheder lagre oplysninger eller opnå adgang til oplysninger, der allerede er lagret, hvis lagringen af eller adgangen til oplysninger er nødvendig for at kunne gennemføre spil på appen, eller når det alene sker med det formål at overføre eller at lette overføring af kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at afinstallere appen eller slette din profil. I så fald slettes alle oplysninger på din mobile enhed, ligesom vi ikke længere vil have adgang til dine data vedrørende spillet på din mobile enhed.

Du kan læse mere om cookies i vores her: Cookiepolitik for comPLAYance.

6.2 Billeder af dig

Du kan ved oprettelse af en profil vælge at uploade et billede af dig selv. Det er ganske frivilligt, om du ønsker at uploade et billede. Vælger du at uploade et billede af dig selv, giver du samtidig samtykke til, at vi må behandle billedet. Derfor behandler vi brugernes billeder på grundlag af et samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du kan til enhver tid vælge at trække dit samtykke tilbage ved at slette dit uploadede billede eller ved at bede os om at gøre det. Vælger du at trække dit samtykke tilbage, forsvinder dit billede fra din profil og vi behandler herefter ikke længere dit billede.

Du skal være opmærksom på, at det ikke påvirker lovligheden af vores behandling af dit billede på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker samtykket tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

6.3 Markedsføring

Vi kontakter dig med henblik på markedsføring, herunder med relevante tilbud og information om produktet, hvis du på forhånd har givet os et samtykke til det. Behandlingen af dine personoplysninger sker altså på grundlag af et samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du kan til enhver tid vælge at trække dit samtykke tilbage ved at sende en mail til os på complayance@kammeradvokaten.dk. Vælger du at trække dit samtykke tilbage, stopper vi med at behandle dine personoplysninger til brug for markedsføringsformål, ligesom vi undlader at kontakte dig i dette øjemed fremadrettet.

Du skal være opmærksom på, at tilbagetrækningen ikke påvirker lovligheden af vores behandling af dine oplysninger til markedsføringsformål på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.

6.4 Statistik

Når oplysninger behandles aggregeret til brug for statistik, vil de i langt hovedparten af tilfældene være anonymiseret, hvorefter der ikke længere sker behandling af personoplysninger. I de ganske få tilfælde hvor det vil være muligt i en afgrænset periode at identificere dig, behandles dine personoplysningerne på baggrund af interesse-afvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores legitime interesse i at udvikle og optimere produktet, herunder at sikre en bedre anvendelse fremadrettet for kunder.

6.5 Øvrig behandling

Retsgrundlaget for vores øvrige behandlinger af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, smh. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandling, der er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores legitime interesse i at kunne gennemføre kontrakten med vores kunder om afvikling af comPLAYance-løsningen hos spillerne, herunder administration af brugen af comPLAYance-løsningen og løbende forbedring af spilleoplevelsen.

For så vidt angår afrapportering om spillenes afvikling til vores kunder sker vores behandling af personoplysninger forbundet hermed som databehandler i henhold til en skriftlig databehandleraftale med vores kunder.

7. HVEM HAR ADGANG TIL DINE OPLYSNINGER?

Som beskrevet i afsnit 1 ovenfor afrapporteres oplysninger til spilarrangøren om spillenes afvikling.

Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere. Når vores databehandlere behandler personoplysninger på vores vegne, sker dette udelukkende efter vores instruks. Dette indebærer blandt andet, at de ikke må anvende personoplysningerne til egne formål.

Vi overfører desuden ingen personoplysninger til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS.

8. OPBEVARING OG SLETNING

Personoplysninger, som behandles om dig i forbindelse med afvikling af spillene, slettes eller anonymiseres efter 1 år regnet fra din sidste brug af comPLAYance-løsningen, herunder når appen slettes eller når du sletter din profil. Dit billede slettes dog senest efter 24 timer fra det tidspunkt, du har slettet billedet i appen eller har slettet din profil.

Personoplysninger, som behandles om dig til brug for statistik vil være aggregerede og præsenteres derfor som udgangspunkt altid anonymiseret. Dine personoplysninger kan dog anvendes til rapportering på spildeltagelse og spillerudvikling. Ved sådan rapportering vil dine personoplysninger blive anonymiseret efter 1 år fra dannelsen af de pågældende data.

Personoplysninger, som behandles i forbindelse med, at du har givet samtykke til, at vi må henvende os til dig vedrørende appen i forbindelse med markedsføring, slettes eller anonymiseres efter 2 år regnet fra sidste anvendelse af samtykket.

For alle ovennævnte behandlinger gælder, at vi kun opbevarer dine personoplysninger, så længe der er et sagligt behov herfor. Dette indebærer bl.a., at dine personoplysninger ikke opbevares længere end nødvendigt under hensyntagen til det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

9. DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger i den forbindelse.
 • Du har ret til at kræve, at urigtige oplysninger om dig rettes. I særlige tilfælde vil du have ret til at kræve, at oplysninger om dig slettes.
 • Du kan i visse tilfælde kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.
 • Du har i visse tilfælde ret til dataportabilitet, hvilket indebærer en ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra os til en anden dataansvarlig.

Du har til enhver tid ret til af grunde – der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, når behandlingen baserer sig på legitime interesser som angivet ovenfor. Hvis din indsigelse bliver efterkommet, betyder det, at vi ikke længere må behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller at behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du har desuden til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse herimod, betyder det, at vi ikke længere må behandle dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, der findes på Datatilsynets hjemmeside.

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, hvis du ønsker at klage, eller hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik, ved at rette henvendelse til:

Poul Schmith/Kammeradvokaten
Kalvebod Brygge 32
1560 København
CVR-nr.: 64952811
Mail: complayance@kammeradvokaten.dk

10. ÆNDRINGER I VORES PRIVATLIVSPOLITIK OG SENESTE OPDATERING

Vores privatlivspolitik opdateres løbende. Den er senest opdateret den 25. november 2022.